Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Streszczenia referatów Wydział I

Streszczenie referatu 18.11.2019 r.

Elżbieta Smułkowa

Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1925–1958) jako źródło do dziejów polskiego językoznawstwa

Trwająca ponad 33 lata korespondencja początkowo mistrza i uczennicy, z czasem zaprzyjaźnionych uczonych, aż po lata ich ścisłej współpracy w redakcji „Języka Polskiego”, dzięki wzajemnemu szacunkowi, zaufaniu i bezpośredniości wypowiedzi wnosi wiele informacji o środowisku inteligencji polskiej, a zwłaszcza środowiska językoznawczego.

Korespondencja ta przypada na trzy zupełnie odrębne, znamienne dla historii Polski epoki: 1. przedwojenny okres budowania niepodległości – lata 19251939; 2. okres II wojny światowej; 3. Tworzenie nowej rzeczywistości w powojennej Polsce Ludowej.

Każda z tych epok znajduje swoiste odzwierciedlenie w korespondencji przyjaciół. Zarówno od strony przeżyć indywidualnych, jak i rozumienia i oceny doznań dających się uogólnić, lub będących przedmiotem szerszych doświadczeń, obserwacji i dociekań. Wiele w tym też wzajemnych informacji o losach ludzi znanych środowisku i ich wzajemnych relacjach. W listach wojennych też o stosowanych formach pomocy.

W prezentacji korespondencji Nitscha i Obrębskiej-Jabłońskiej, opracowanej wspólnie z profesorem Mirosławem Skarżyńskim i pod jego redakcją, wydanej w dwóch obszernych częściach, liczących po ponad 600 stron każda, będę się starała koncentrować na wątkach istotnych dla historii rozwoju polskiego językoznawstwa, aczkolwiek kontekst historyczny i społeczny, dający się z niej odczytać, uznaję za bardzo istotny materiał do badań historii inteligencji polskiej XX wieku.

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958. Część 1 1923–1945, opracowanie Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa. Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 617. Część 2. 1946–1958, j.w. s. 639.

KANCJONAŁY W KULTURZE I RZECZYPOSPOLITEJ

Jakub Z. Lichański

Towarzystwo Przyjaciół Historii

Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki

Uniwersytet Warszawski

Editor-in-Chief FORUM ARTIS RHETORICAE

KANCJONAŁY W KULTURZE I RZECZYPOSPOLITEJ: CO O NICH WIEMY, A CO POZOSTAJE DO ZBADANIA?

Z okazji przypadającego w roku 2017 500-lecia wystąpienia dr Macina Luthra i formalnej daty powstania kościołów protestanckich warto i trzeba podjąć systematyczne prace nad w miarę pełną antologią pieśni kancjonałowych w polskich kancjonałach protestanckich (= wydawanych na terenach należących historycznie do I Rzeczypospolitej).

Mimo, iż z wstępnych prac, jakie były prowadzone przez kilku niezależnych od siebie badaczy można wyprowadzić sporo wniosków, to jednak wciąż brak jest CAŁOŚCIOWEGO ujęcia tego zagadnienia. Tymczasem brak takiego opracowania powoduje, iż nasza wiedza i o kancjonałach (jako typie druku), i o pieśniach kancjonałowych (ich źródłach, przemianach, itd.) jest de facto szczątkowa, bądź ograniczona do wąskiej grupy druków.

Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie podstawowych kierunków badań nad kancjonalistyką. Będą to: 1. pełna bibliografia wydań kancjonałów od początku do roku 1914/1918, 2. pełna rejestracja pieśni kancjonałowych, oraz 3. analiza elit intelektualnych, które brały udział w przygotowywaniu wydań kancjonałów.

Opracowania, które obejmowałoby wskazane cele, dotąd w Polsce nie ma i nie możemy powiedzieć precyzyjnie jak wyglądała elita różnowiercza, resp. protestancka w Polsce (do roku 1914/1918). Dotychczasowe prace są cząstkowe i nie obejmują całości problematyki, a tylko poszczególne regiony (stosunkowo najlepiej opracowane są Litwa (ale tylko w wieku XVI), Warmia i Mazury, resp. dawne Prusy Książęce lub Prusy Wschodnie; pozostałe tereny, w tym Śląsk i Pomorze Zachodnie, nie mają pełnych opracowań bio-bibliograficznych).

19 listopada 2018 r., dr Donata Ochmann, prof. Renata Przybylska, prof. Kazimierz Sikora, Słownik regionalizmów krakowskich „Powiedziane po krakowsku”. Geneza, koncepcja, zawartość

 

Czytaj więcej...

 

29 października 2018 r., prof. Joanna Goszczyńska, Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką tożsamość narodową

 

Czytaj więcej...

4 czerwca 2018 r., prof. Dorota Rembiszewska, prof. Janusz Siatkowski Wewnątrzsłowiańskie kontakty językowe na obszarze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

 

Czytaj więcej...

13 lutego 2016 r., prof. Jolanta Sujecka, Tożsamość na Bałkanach. Przypadek Rafaela Moshe Kamhiego

Czytaj więcej...

20 czerwca 2016 r. prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Co mówimy, prawiąc grzeczności? Granice etykiety językowej i etyki słowa

Czytaj więcej...

 

15 czerwca 2015 r., prof. dr hab. Stefan Chwin, Wielkie deportacje środkowoeuropejskie XX wieku z perspektywy aksjologicznej. Wyzwanie dla literatury

Czytaj więcej...

 

20 kwietnia 2015 r., prof. dr hab. Jarosław Ławski, Projekt edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: założenia i praktyka. Konfrontacje.

Czytaj więcej...

31 marca 2014 r., prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, dr Paulina Nalewajko, Wpływ wyrażeń wprowadzających dialog literacki na jego interpretację – na przykładzie opowiadania «Buen viaje, señor presidente» Gabriela Garcíi Márqueza i jego polskiego przekładu.

 

Czytaj więcej...

Lokalizacja


Login Form