Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Linde fotoJadwiga Linde-Usiekniewicz ukończyła studia filologiczne o specjalności hispanistycznej. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym (teoretycznym). Doktorat (1990) dotyczył semantycznego opisu kategorii gramatycznych w językach romańskich i w języku polskim oraz ustalenia częściowego repertuaru takich kategorii w badanych językach. Tematem rozprawy habilitacyjnej był opis semantyki polskich określeń wymiarów w aparacie strukturalistycznej semantyki składnikowej Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2001.

Od 1983 roku związana z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka lub współautorka 6 książek naukowych, redaktor lub współredaktor naukowy 6 słowników, autorka ponad 80 artykułów z różnych dziedzin językoznawstwa.

Zajmowała się także nauczaniem języka polskiego jako obcego w środowisku polonijnym (Brazylia) oraz praktyczną i teoretyczną leksykografią, a w szczególności słownikiem polsko-angielskim i elektronicznymi edycjami słowników języka polskiego.

W ostatnim dziesięcioleciu zajmowała się związkami między semantyką, składnią i strukturą tematyczno-rematyczną w językach naturalnych. Podsumowaniem tej tematyki jest monografia From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax and Information Structure in Natural Languages, która stała się podstawą nadania tytułu naukowego (2013). Jest też autorką kilkunastu rozpraw z zakresu językoznawstwa iberyjskiego, zwłaszcza hispanistycznego.

Obecnie zajmuje się dodatkowo także językoznawstwem migowym oraz związkami między semantyką a pragmatyką, w tym zastosowaniem analizy lingwistycznej do tekstów literackich oraz mową nienawiści .

Wypromowała czworo doktorów, dwoje w zakresie językoznawstwa polonistycznego i dwie osoby w zakresie językoznawstwa iberyjskiego. Obecnie opiekuje się doktorantami z zakresu językoznawstwa ogólnego, iberyjskiego i językoznawstwa migowego.

Lokalizacja


Login Form