Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Ogólne zebranie TNW 27.11.2013r.

W dniu 27.11.2013r. odbyło się w Pałacu Staszica ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Poniżej zamieszczamy protokół zebrania.

 Protokół ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w dniu 27 listopada 2013 r. Zebranie otworzył prezes TNW prof. dr hab. Janusz Lipkowski, który powitał wszystkich zebranych członków TNW. Następnie prezes TNW, w asyście wiceprezesa prof. dr. hab. Marka Kowalczyka oraz sekretarza generalnego TNW prof. dr. hab. Leszka Zasztowta, wręczył dyplomy nowo wybranym członkom TNW. W dalszej kolejności wybrano przewodniczącego zebrania prof. dr. hab. Ryszarda Sosnowskiego oraz sekretarza zebrania – dr hab. Dorotę Krystynę Rembiszewska, prof. IS PAN. Przewodniczący zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, w której skład weszli: prof. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki oraz prof. dr hab. Andrzej Buko. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej sprawozdanie merytoryczne odczytał sekretarz generalny TNW prof. dr hab. Leszek Zasztowt. Sprawozdanie finansowe w imieniu skarbnika przedstawił jego zastępca prof. dr hab. Adam Hulanicki. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożyła prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, która oceniła pozytywnie działalność Zarządu i Prezydium TNW. Przewodnicząca Komisji wnioskowała, aby przewodniczący poszczególnych wydziałów terminowo składali sprawozdania, dzięki czemu będzie możliwe przygotowanie na czas sprawozdania zbiorczego. Wyraziła także ubolewanie z powodu pominięcia TNW w publikacji historii Towarzystwa Krzewienia i Popierania Nauk zatytułowanej Towarzystwo, pod redakcję prof. dr hab. Joanny Jurewicz, gdzie nie znalazło się żadne podziękowanie, mimo wspierania tego przedsięwzięcia ze strony TNW ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła się do zebranych o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu TNW. W dyskusji nad sprawozdaniami prof. dr hab. Andrzej Schinzel poinformował, że w „Roczniku TNW” podano niewłaściwą liczbę członków Towarzystwa, która wynosi 468, a nie 469, ponieważ w 2012 r. zmarł prof. Aleksander Pełczyński. Wiceprezes prof. dr hab. Marek Kowalczyk zrelacjonował starania o odzyskanie straconego majątku TNW. Dotychczas nie rozstrzygnięto tej kwestii, chociaż przez cały okres kadencji podejmowano rozmaite działania prowadzące do zakończenia spraw majątkowych TNW. M.in. w maju 2013 r. złożono odwołanie od decyzji nieuznającej obecnego TNW jako spadkobiercy TNW działającego do 1951 r. – do momentu rozwiązania przez ówczesne władze Polskiej Akademii Nauk. Nie ma dotychczas odpowiedzi na to odwołanie. Po dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący zebrania zwrócił się o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym (przy 4 głosach wstrzymujących się) udzielono absolutorium. Następnie wskazano kandydaturę na prezesa TNW. Padła jedna propozycja – dotychczasowego prezesa prof. dr. hab. Janusza Lipkowskiego. W głosowaniu tajnym oddano 70 głosów: 68 – tak, 1 – nie, 1 – wstrzymujący się. W kolejnym głosowaniu, po przedstawieniu kandydatów, wybrano 5 członków Prezydium TNW: Imię i nazwisko kandydata Funkcja Tak Nie Wst. Niew. Marek Kowalczyk wiceprezes 64 3 1 1 Leszek Zasztowt sekretarz 67 0 1 1 Halina Karaś z-ca sekretarza 67 0 1 1 Lech Mróz skarbnik 65 2 1 0 Jan Piskurewicz z-ca skarbnika 67 1 0 1 Następnie, po zaproponowaniu kandydatów, odbyło się głosowanie do Komisji Rewizyjnej, do które weszli: Imię i nazwisko kandydata Funkcja Tak Nie Wst. Niew. Ewa Wolnicz-Pawłowska przewodnicząca 57 1 0 4 Zbigniew Galus członek 55 0 0 7 Stanisław Kazubski członek 58 0 0 4 Tadeusz Pałko członek 58 0 0 7 Krzysztof Wrocławski członek 57 1 0 4 W dalszej części przedstawiono kandydatów do TNW. Kandydatury z Wydziału II przedstawił prof. dr hab. Stanisław Bylina i prof. dr hab. Andrzej Buko, z Wydziału III – prof. dr hab. Jacek Kossut, z Wydziału IV – prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska, z wydziału V – prof. dr hab. Jerzy Majkowski. Ponadto zgłoszono komentarz do kandydatury z Wydziału II – Piotra Bielińskiego. Wygłosił go prof. dr hab. Leszek Zasztowt, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie nazwiska tego kandydata do przedstawionej listy kandydatur. Propozycję tę przyjęto. W wyniku głosowania przyjęto następujące kandydatury: Imię i nazwisko kandydata Członkowie wprowadzający Mianowanie na członka Tak Nie Wst. Niew. Włodzimierz Marciniak Leszek Zasztowt, Wojciech Materski korespondent Wydz. II 58 0 0 2 Romuald Schild Henryk Samsonowicz, Andrzej Buko korespondent Wydz. II 58 0 0 2 Krzysztof Filipiak Jerzy Majkowski, Andrzej Członkowski korespondent Wydz. V 56 1 1 2 Piotr Paschalis-Jakubowicz Paweł Sysa Andrzej Grzywacz korespondent Wydz. VI 58 0 0 2 Rajmund Bacewicz Małgorzata Jakubowska Grzegorz Pawlicki korespondent Wydz. VI 57 1 0 0 Paweł Stanisław Sysa Andrzej Grzywacz Stanisław Gawroński zwyczajny Wydz. VI 58 0 0 2 Piotr Bieliński Andrzej Buko Henryk Samsonowicz korespondent Wydz. II 56 0 0 4 Wybrano także w wyniku głosowania tajnego członków honorowych TNW: Imię i nazwisko kandydata Tak Nie Wst. Niew. Władysław Findeisen 54 0 0 2 Adam Hulanicki 52 1 2 1 Henryk Samsonowicz 53 1 2 0 Andrzej Kajetan Wróblewski 56 0 0 0 Po odczytaniu protokołów z wyborów prezes zaproponował przejście do kolejnego punktu zebrania, z pominięciem punktu 15., dotyczącego składek członkowskich. Do przekazania wolnych wniosków zgłosiła się prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, która jako sekretarz „Rocznika TNW” poprosiła o prześledzenie wykazu członków TNW i przekazanie jej aktualnych informacji. Kolejny wniosek podał prof. dr hab. Andrzej Paszewski. Zaapelował on do przewodniczących wydziałów, aby brali pod uwagę, kogo rekomendują do TNW, a także by zrobili podsumowanie, ile osób dotychczas zarekomendowano. Wymaga to zastanowienia, gdyż wielu z nowo przyjętych członków nawet nie zadaje sobie trudu przyjścia na zebranie ogólne i odebrania dyplomu. Prof. Andrzej Paszewski przypomniał o wysłanym liście do premiera rządu Donalda Tuska. Jego zdaniem należy wyrazić ubolewanie z powodu braku reakcji premiera na pismo wysłane przez przedstawicieli tak dużego i znaczącego grona przedstawicieli nauki. Prezes TNW prof. Janusz Lipkowski sprostował, że premier co prawda sam nie dał odpowiedzi, ale list skierował do minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. Odpowiedziała ona, że środowisko naukowe nie ma powodów do obaw, a sytuacja nauki i naukowców jest dobra. Prof. Andrzej Paszewski zaproponował zatem, by opublikować na łamach „Rocznika TNW” list do premiera Donalda Tuska i odpowiedź pani minister. Tę propozycję przyjęto jednogłośnie. Zebranie zamknął prezes prof. dr hab. Janusz Lipkowski, który podziękował zebranym za przybycie. Protokołowała Dorota Krystyna Rembiszewska

Lokalizacja


Login Form