Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

II Kongres Towarzystw Naukowych w Polsce

Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej
Poznań, 14–15 września 2018 r.

Pobierz Program w pdf

 

Program Kongresu

14 września 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Adama Mickiewicza Collegium Minus,

ul. H. Wieniawskiego 1

Godz. 11.00 Uroczyste otwarcie Kongresu (Sala Lubrańskiego)

Godz. 11.30-12.30 Sesja plenarna I (Sala Lubrańskiego)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

• prof. dr hab. Andrzej Białas (Polska Akademia Umiejętności)

Towarzystwa Naukowe jako skarb narodowy

• prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski (Towarzystwo Naukowe Płockie)

O wartościach społecznego ruchu naukowego

• prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja i nowe wyzwania

• prof. dr hab. Iwona Hofman (Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej)

Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Godz. 12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

Godz. 13.00 – 14.00 Sesja plenarna II (Sala Lubrańskiego)

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

• dr hab. Diana Pietruch-Reizes (Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej)

Rola i znaczenie towarzystw naukowych w systemie nauki i kultury odradzającego

się państwa polskiego. Wybrane aspekty

• prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego)

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – sto lat „rozumnej troski” o język ojczysty

• prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

Globalne trendy w gospodarce – wyzwania dla środowiska i stowarzyszeń

ekonomistów

Godz. 14.00 – 15.00 Obiad

Godz. 15.00 – 16.15 Sesje problemowe

Sesja I (Sala XVII)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

• prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski (Federacja Polskich Towarzystw Medycznych)

Koncepcja zmiany paradygmatu nauczania medycyny na wydziałach lekarskich

• dr hab. n. med. Sławomir Michalak (Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich)

Rozwój neuropatologii polskiej

• prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska, dr Julita Korczyńska (Polskie Towarzystwo

Etologiczne)

Polskie Towarzystwo Etologiczne: misja, osiągnięcia, wyzwania

Sesja II (Sala Lubrańskiego)

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski

• dr Miłosz Kłobukowski (Włocławskie Towarzystwo Naukowe)

Wyzwania stojące przed towarzystwami naukowymi we współczesnym

społeczeństwie polskim

• dr Marzanna Farnicka, dr Barbara Hajduk (Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

Znaczenie działalności Lubuskiego Towarzystwa Naukowego dla tworzenia się

środowiska psychologicznego na Ziemiach Zachodnich w latach 1950–1970

• prof. dr hab. Igor Gościński, dr Adam Wiernikowski, dr Jarosław Marcin Zawiliński

(Towarzystwo Lekarskie Krakowskie)

Kulturotwórcza działalność Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

Sesja III (Sala Senatu)

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Nagórko

• prof. dr hab. Wiesław Nagórko (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

i Stosowanej)

Rola mechaników polskich w rozwoju wybranych obszarów nauk technicznych

w ostatnim stuleciu

• mgr inż. Magdalena Borek-Daruk (Wydawnictwo SIGMA-NOT)

Wkład inżynierów i prasy technicznej w odbudowę niepodległej Polski

• prof. dr hab. Jerzy Barglik (Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

Oddział Zagłębia Węglowego)

Działalność stowarzyszeń elektryków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę

Godz. 16.15 – 16.45 Przerwa kawowa

Godz. 16.45 – 18.00 Sesje problemowe

Sesja I (Sala XVII)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak

• dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger,

dr hab. Jadwiga Hamułka (Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych)

Wkład Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych w upowszechnianie wiedzy

o żywieniu człowieka

• dr Jan Łukaszewicz (Polskie Towarzystwo Leśne)

Wkład Polskiego Towarzystwa Leśnego w kształtowaniu nauk leśnych, leśnictwa

i ochrony przyrody dla niepodległej Polski

• prof. ISRL PAN dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

(Polskie Towarzystwo Mykologiczne)

Wkład PolskiegoTowarzystwa Mykologicznego w rozwój mykologii

i upowszechnianie wiedzy o grzybach

Sesja II (Sala Lubrańskiego)

Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski

• dr Zdzisław Jan Zasada (Włocławskie Towarzystwo Naukowe)

Włocławskie Towarzystwo Naukowe stymulatorem życia naukowego we Włocławku

i w ziemi dobrzyńskiej

• prof. UJD dr hab. Julia Dziwoki (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe)

Miasto i region w badaniach Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego

• prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Towarzystwa Kultury Języka)

Działalność Towarzystwa Kultury Języka na rzecz środowisk lokalnych

• dr hab. Przemysław Śleszyński (Polskie Towarzystwo Geograficzne)

Polskie Towarzystwo Geograficzne w 100-lecie jego działalności (1918-2018)

Sesja III (Sala Senatu)

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Nagórko

• prof. PWSZ dr hab. Krzysztof Walczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych jako element krajowego

zasobu bibliotecznego

• dr Anna Kołos (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Zbiory biblioteczne PTPN jako część polskiego dziedzictwa narodowego

• dr Maciej Bakun (Gdańskie Towarzystwo Naukowe)

„Rocznik Gdański” – przeszłość a teraźniejszość

• prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

Działalność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w zakresie ochrony

dziedzictwa kulturowego

Godz. 20.00 Uroczysta kolacja - Restauracja Garden City,

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Ognia

15 września 2018 r.

Miejsce obrad: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. S. Mielżyńskiego 27/29

Godz. 09.00-11.00 Sesje problemowe

Sesja I (Sala Zarządu PTPN, I pietro, wejście przez administrację PTPN)

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Skłodowski

• doc. dr Alfred Dubicki, prof. dr hab. Rajmund Przybylak (Polskie Towarzystwo

Geofizyczne)

Wkład Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w upowszechnianiu nauk o ziemi

i kształtowaniu świadomości

• prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek (Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich)

Rola Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w rozwoju geomorfologii

i organizacji życia naukowego

• prof. IMGW-PIB dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, dr hab. inż. Andrzej Wałęga

(Stowarzyszenie Hydrologów Polskich)

Misja, cele i działalność Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

• prof. dr hab. Marek Sarna (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

Działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Sesja II (Sala Posiedzeń PTPN, wejście przez dziedziniec)

Przewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Krajewska

• prof. dr hab. Wacław Strykowski, mgr Rafał Socha (Polskie Towarzystwo

Technologii i Mediów Edukacyjnych)

Od technologii kształcenia do edukacji medialnej - działalność Polskiego

Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

• dr Krystyna Data (Polskie Towarzystwo Językoznawcze)

Historia, teraźniejszość i przyszłość Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

• dr Witold Garbaczewski (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne)

Rola zorganizowanego ruchu numizmatycznego w krzewieniu kultury i rozwoju nauki

polskiej „próba syntezy”

• dr hab. Krzysztof Walenta (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich)

30 lat działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

• prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w rozwoju nauk pedagogicznych

i popularyzacji ich osiągnięć

Godz. 11.00-11.30 Przerwa kawowa

Godz. 11.30-12.30 Sesja plenarna (Sala Posiedzeń PTPN,

wejście przez dziedziniec)

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski

• prof. dr hab. Wojciech Wolf (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

• dr Przemysław Furgacz (Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych)

Umiędzynarodowienie jako czynnik rozwoju towarzystw naukowych. Casus

Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych

• prof. UWM dr hab. Janusz Gołota (Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama

Chętnika)

Regionalne towarzystwa naukowe w dobie globalizacji i upolityczniania życia

publicznego – anachronizm czy realna użyteczność

Godz. 12.30 Zakończenie obrad

Godz. 13.00-14.00 Obiad (sala cateringowa przy Sali Posiedzeń PTPN)

Obradom towarzyszyć będą wystawy „Trzy filary Uniwersytetu – Poznańskie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, „W Collegium Minus”, a także „Delegaci z powiatu

jarocińskiego na Polskim Sejmie Dzielnicowym”, która przygotowana została

w ramach programu PTPN upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości.

Lokalizacja


Login Form